News

มทร.พระนคร กำหนด 5 มาตรการดูแลเยียวยา ลดผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.พระนคร ได้กำหนดมาตรการดูแลเยียวยานักศึกษา บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและสังคม โดยแบ่งเป็น 5 มาตรการ คือ 1. มาตรการดูแลนักศึกษา ได้สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผ่านการเรียนแบบออนไลน์ ได้คืนค่าลงทะเบียนเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ และให้ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ 4 งวด อีกทั้งยังรับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต โดยผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนให้นักศึกษาเบิกค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา และค่ารักษาได้ตามจริง แต่ไม่เกิน10,000 บาท 2. มาตรการดูแลบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อให้บุคลากรทุกคนและให้ทำงานจากที่บ้าน พร้อมทั้งรายงานภาวะสุขภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวัน 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับดูแลและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ ตลอดจนการวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่และตั้งจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า มาตรการที่ 4 เป็นการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้งดเก็บค่าเช่าร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคารทุกศูนย์ ส่วนร้านค้าประเภทเช่าเหมารวมค่าไฟ คิดอัตรา 500 บาท/เดือน หากเป็นประเภทเช่าแยกค่าไฟให้ งดค่าเช่า แต่จ่ายค่าไฟจริงตามมิเตอร์ และมาตรการที่ 5 มาตรการช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยฯ โดยกองสื่อสารองค์กร ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หลายคณะได้ผลิตหน้ากากอนามัย เจล และสเปย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชน พร้อมจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอก เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัทเอกชนตรวจสอบโครงสร้างและจุดฉีดพ่นละอองตู้พ่นน้ำยาฆ่าไวรัส เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศรีธัญญาอีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter