News

มทร,พระนคร จัดอบรมเพิ่มความรู้การพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Service Robotics)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการต้นแบบให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ หรือการต่อยอดการสร้างอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 และ 1-2 ,6-9, 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการสำหรบการพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot Operating System : ROS) บริษัทเอไอ เทรนนิง ไทยแลนด์ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ Introduction to Service robotics สำหรับ ROS รวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter