News

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายพลากร สุวรรณรัฐ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการบริหารธุรกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาตินานับประการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาทิ เช่น กรรมการบริหารธุรกิจและเหรัญญิกมูลนิธิ อานันทมหิดล นายกมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,046 คน ซึ่งมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ จำนวน 2,076 คน

ภาพเพิ่มเติม RmutpFB

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter