News

ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมี คุณสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีแนวทางในการเพิ่มทักษะ (Up skill) และสมรรถนะขั้นสูง ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการเรียนในรูปแบบประกาศนียบัตร (Non-degree) โดยในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการดี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter