News

จัดติวเข้มคุณครูหุ่นยนต์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน : Education Robot” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 นี้ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทั่วไป นักศึกษา เกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล รองรับการทำงานในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเป็นประเทศไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืน โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ หลักการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ทักษะการปฏิบัติในการสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอนสู่เชิงพาณิชย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส (นนทบุรี)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter