News

ครบรอบ 71 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตเทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 71 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคมของทุกปี โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter