Events

ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเพื่อเข้าคัดเลือก รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดพิจารณาคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6644
รายละเอียดเพิ่มเติม http://ird.rmutp.ac.th/?p=11889

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter