Events

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครและการเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง

กำหนดการ

ใบสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ใบสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *