News

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมี รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ และ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ และในวันที่ 5 กันยายน 2562 รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ประเมินฯ กล่าวสรุปผลการประเมินคุณภาพในพิธีปิด และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนค่าเฉลี่ย 4.31

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter