News

การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 24 เดือน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการวางแผนการจัดหารายได้ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการดำเนินการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรม เพื่อสร้างนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการ (Start-up Company) ที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน จำนวน 4 กิจการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ตราลองปลาแดก และผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบ ตรามันคัพ และผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมแพะ ตรานาวีนมแพะ และผลิตภัณฑ์ผ้าปักฉลุ ตรา Sareeya by Wangnab โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแต่ละราย วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter