Newsการมีส่วนร่วม

การประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP) และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตัวชี้วัด รวมถึงโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฯ โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และโครงการสำคัญที่ได้จากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter