News

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.พัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลปรากฎว่า ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก (ผลคะแนน 4.79)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter