News

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.พัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลปรากฎว่า ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก (ผลคะแนน 4.79)