สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Logo (jpg)

สัญลักษณ์(แบบที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Logo 2 TH (jpg)

สัญลักษณ์(แบบที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Logo 2 EN (jpg)