บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ที่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน Internet ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยระบบ RMUTP Passport สามารถใช้กับระบบบริการต่าง ๆ  เหล่านี้ เช่น

 • Internet/Wifi
 • การเรียนการสอนออนไลน์
 • E-mail นักศึกษา
 • E-mail อาจารย์-เจ้าหน้าที่
 • WebHosting นักศึกษา
 • WebHosting อาจารย์-เจ้าหน้าที่
 • SSL-VPN
 • KM Blog
 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคน  หากต้องการใช้งานระบบ Internet  ภายในมหาวิทยาลัย ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับ  Account RMUTP  Passport  ที่  ระบบขอใช้งาน RMUTP  Passport  โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่นั้น เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากระบบ HRM (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย) ถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีข้อมูลประวัติอยู่ในฐานข้อมูล HRM ระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนการขอใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น ขอให้ติดต่อกับกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลประวัติอยู่ที่ HRM แล้ว เมื่อตรวจสอบผ่านแล้ว  ระบบจะให้ท่าน Activate เพื่อรับ Account  โดยอัตโนมัติต่อไป
 2. นักศึกษาใหม่ทุกคน  มหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนเพื่อขอ Account RMUTP Passport ให้ เมื่อระบบตรวจสอบแล้วภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาจะสามารถ Activate เพื่อรับ Account ได้
 3. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เดิม  สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ที่  Rmutp Passport (Username และ Password)

* วิธีปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย
*ข้อปฏิบัติในการยกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 1. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานลาออก จบการศึกษา พ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
 2. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานมีการกระทำโดยมิชอบที่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือขัดต่อกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้  :  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ e-mail noc@rmutp.ac.th

*กรณีลืม Password  : สามารถแจ้ง Recovery Password ผ่านแบบฟอร์ม “ลืม Password” โดยระบบจะส่ง Password ใหม่ให้ทาง e-mail สำรอง แต่หากไม่ได้เปิดใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์  หรือ e-mail noc@rmutp.ac.th

อนึ่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ  Download Internet Agent  เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้สามารถใช้ Internet ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งานระบบ