บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน Internet ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยระบบ RMUTP Passport สามารถใช้กับระบบบริการต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น

 • Internet/Wifi
 • การเรียนการสอนออนไลน์
 • E-mail
 • Web Hosting
 • SSL-VPN

การใช้งาน Rmutp Passport

 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่
  ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Account RMUTP Passport ที่ ระบบขอใช้งาน RMUTP Passport โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่นั้น เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากระบบ HRM (ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย) ถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีข้อมูลประวัติอยู่ในฐานข้อมูล HRM ระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนการขอใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น ขอให้ติดต่อกับกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลประวัติอยู่ที่ HRM แล้ว เมื่อตรวจสอบผ่านแล้ว ระบบจะให้ท่าน Activate เพื่อรับ Account (เลือกรับ Account บุคลากร)
 2. นักศึกษาใหม่
  สามารถ Activate เพื่อรับ Account (เลือกรับ Account นักศึกษา)
 3. ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ Rmutp Passport แล้ว
  สามารถเปลี่ยน Password หรือเปิดใช้ E-mail สำรอง ได้ที่ https://passport.rmutp.ac.th

คู่มือการใช้งาน

วิธีปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย

 1. การควบคุมการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
 2. การใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) และรหัสผ่าน (Password)
 3. การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
 4. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 5. การป้องกันจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)

ข้อปฏิบัติในการยกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 1. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานลาออก จบการศึกษา พ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
 2. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานมีการกระทำโดยมิชอบที่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือขัดต่อกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ e-mail noc@rmutp.ac.th

กรณีลืม Password : สามารถแจ้ง Recovery Password ผ่านแบบฟอร์ม “ลืม Password” โดยระบบจะส่ง Password ใหม่ให้ทาง e-mail สำรอง แต่หากไม่ได้เปิดใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์ หรือ e-mail noc@rmutp.ac.th

อนึ่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ Download Internet Agent เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้สามารถใช้ Internet ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง