ทำเนียบผู้บริหาร

211-new รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
Acting President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
vice-president-chavalert นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Mr. Chavalert Kwanmuang
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs and Research
Assistant to the President4 นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Mrs. Juraporn Tantiprasonk
Vice-President for Planning and Infrastructure
ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst. Prof. Dr. Vansiri  Prasoetthap
Vice-President for Finance and Assets
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลาง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ผศ.นิวัตร  จารุวาระกุล  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Asst.Prof.Nivat Jaruvarakul
Vice-President for Information Technology
Vice-PresidentRumpa ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Asst.Prof.Rumpa   Suvarnabriksha
Vice-President  for Academic Services
Assoc. Prof.WIMONPHON  ARPAVATE รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
Assoc. Assoc. Prof.Wimonpan  Arpavate
Vice-President for Communications and Corporate Image
140 ผศ.วีนา สงวนพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Weena Sa-ngounpong
Assistant to the President
teacher-e12 ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Surachet Dechphung
Assistant to the President
S__5423110 ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr. Suwanna Klomjit
Assistant to the President
srisuk ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof. Sujai Pornjermkul
Assistant to the President
srisuk ดร.ไพศาล การถาง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Paisan Kanthang
Assistant to the President
sukjit ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Sukjit  Tangcharoen
Assistant to the President
panthip ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Panthip  Padungsilp
Assistant to the President
boss-ird-57 ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Chutamas  Peeraphatchara
Assistant to the President

ปรับปรุงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558