คหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน SMART 4 (คน […]

อธิการบดีให้ขวัญและกำลังใจทัพนักกีฬาบุคลากรราชมงคลพระนคร

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้โอวาทและมอบเสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ […]

มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

Posted Posted in News

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

ราชมงคลพระนคร รับโล่เกียรติคุณ IPv6 ประจำปี 2561

Posted Posted in News

อ.นพชัย ทิพย์ไกรลาศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ […]