วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Doctor of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

ผลิตนักวิจัยระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือสามารถเสนอแนวทางใหม่ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ และสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในด้านวัตถุดิบและของเสีย (Material and waste) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment)และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industryautomation) เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ด.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
D.Eng.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • -
  • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
1. ผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 75 จาก 120 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบRMUTP English Proficiency Test ได้ที่เว็ปไซต์ http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?page_id=418 สำหรับผู้มีคะแนน 70 – 74 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนน ไม่ต่ำกว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

2. ผลสอบ TOEFL
2.1 Paper-based Test (PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 400 – 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ Paper-based Test(PBT) หรือ Institutional
Testing Program (ITP) คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
2.2 Internet-based Test (iBT) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 สำหรับผู้ที่มีคะแนน55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมี ผลการสอบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 ก่อนสอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์

3. ผลสอบ IELTS ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์