News

โครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและพัฒนาชีวิต โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่องจรรยาบรรณเส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ เรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Big data Virtval Lab ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter