News

โครงการบูรณาการองค์ความรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจะได้ร่วมกันพัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู้ในชุมชนแต่ละแห่งได้มีฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติในทุกภูมิภาคตามที่ตั้งของแต่ละ มทร. โดยมีกิจกรรมการนำเสนองานและแผนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขตพระนครย่านบางลำพูพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วย อาทิ พิพิธบางลำพู มูลนิธิดุริยประณีตในชุมชนวัดสังเวช วัดบวรนิเวศวิหาร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter