อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

Bachelor of Industrial Technology Program in Jewelry Production Engineering

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนา องค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Production Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Jewelry Production Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องประดับและอัญมณี สาขาวิชาช่างออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาช่างศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาวิชาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน