News

อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา:รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์ โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส จากสมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอาจารย์ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ จากมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter