News

อธิการบดีให้ขวัญและกำลังใจทัพนักกีฬาบุคลากรราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้โอวาทและมอบเสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์  ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี และผู้แทนนักกีฬา มทร.พระนคร ได้มอบเสื้อกีฬาเป็นที่ระลึกอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *