News

ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คุณสุรางคณา วายุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดหารายได้และการบริหารทรัพย์สิน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และบริหารทรัพย์สินให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ (สจล.) ให้การต้อนรับ พร้อมเล่าถึงนโยบายในการบริหารทรัพย์สิน และพาเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

และในวันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดหารายได้และการบริหารทรัพย์สิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากร ได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากแนวทางในการสร้างรายได้ และการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมเล่าถึงนโยบาย แนวทางในการบริหารทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter