News

ศึกษาดูงานคลัง ทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช และนายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน นำทีมผู้บริหาร บุคลากรกองคลัง และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลัง การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการบริหารงานและการหารายได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้และประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนางาน รวมถึงทบทวนปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter