วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science

หลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุ ศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Industrial Materials Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Industrial Materials Science)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

แขนงวิชา

  • วิชาวัสดุพอลิเมอร์
  • วิชาวัสดุฉลาด

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสายช่างอุตสาหกรรม