News

ราชมงคลพระนคร เสริมทักษะนักศึกษา พัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ RMUTP SANDBOX จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ มีนักศึกษาทุกชั้นปี จาก 9 คณะของราชมงคลพระนครเข้าร่วม จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจในการพัฒนาแผนธุรกิจ อันจะนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับภาคการศึกษาอย่างมีระบบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Co Found We Chef Thailand เป็นวิทยากรร่วมกับ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล และ ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา โดยมีหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย หัวข้อ “การเริ่มต้นธุรกิจ เปลี่ยน Idea เป็น I do” หัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจ Step by Step” หัวข้อ “การสร้างธุรกิจของเราอย่างไรให้ผู้อื่นสนใจร่วมลงทุน” และหัวข้อ “การนำเสนอเวทีไหนก็ชนะใจกรรมการ”

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter