News

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “เป็นเป้า เป็นแม่พิมพ์” ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกครองดูแลประเทศ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านต่างๆ สู่ความเป็นชาติไทย เกิดความตระหนักรู้ในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในจิตสำนึก รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ ตลอดจนสามารถนำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter