News

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาและจัดการประชุมสัมมนาพลังคนรุ่นใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภค ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter