News

ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (His Royal Highness Krom Luang Ratchaburi Direkrit’s College : RDC) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์เชฏฐ คำวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมหาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา หลักการและเหตุผล การกำหนดโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง ตลอดจนพิจารณาหลักสูตรที่เปิดสอน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้วิทยาลัยกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ สร้างผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายการเมืองและการปกครอง เพื่อประยุกต์การใช้กฎหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยหรือบริการทางสังคมเพื่อยกระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง และการบริหารภาครัฐ เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) และ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาคู่คุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งปัจจุบันวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter