News

ราชมงคลพระนคร จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter