News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์” พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน สู่คุณภาพผู้เรียน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร” เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning  รวมทั้งสามารถนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศาสตร์ร่วมกัน ทั้งนี้ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด โดยวิธีการเรียนการสอนลักษณะนี้จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และเข้าร่วมแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม” รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้าน นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า การจัดอบรม แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกอาจารย์จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  คุณสันติ  จิตระจินดา  Artistic Director  และคุณสมศักดิ์ กัณหา Programme Director จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) บรรยายเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การสังเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน การปลุกความคิดเชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้ และการสอนโดยใช้แผนการออกแบบประสบการณ์ (Experientioa Activities Planner : EAP)  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

“นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้สอนที่ต้องมีการพัฒนา/ปรับตัวให้เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าอาจารย์สามารถนำความรู้ และเทคนิควิธีไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40” อธิการบดีกล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter