News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ ให้กับชุมชนศรีบุญยืน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักในเรื่องความรู้ที่ถูกต้องในเลือกใช้วัสดุ เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพเสริมได้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter