News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง(VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง(VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการฝึกทักษะการทำงาน รวมถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการทำงานในอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย อาทิ การรั่วไหลของสารเคมี ผ่านการจำลองในโลกเสมือนจริง(VR) สำหรับแก้ปัญหาสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติติงานในอุตสาหกรรม 4.0 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง คุณยศกร กุหลาบทิพย์ บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ จำกัด และวิทยากรจากบริษัท อินฟินิตี้ จำกัด บรรยายในหัวข้อ อุตสาหกรรม S-Curve และสภาพแวดล้อมอันตราย พื้นฐานการหนีไฟและดับเพลิง และ Workshop การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง(VR) ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter