News

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร และบ่อทองบุรี โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาจาก 9 คณะ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของกำลังแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยในการผลิต ดังนั้นราชมงคลพระนคร จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญของนักศึกษาในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้นำนักศึกษา เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสำหรับผู้นำยุคใหม่ เรื่องทัศนคติ และความคิดสำหรับผู้นำนักศึกษา เรื่องการเขียนโครงการและหนังสือราชการสำหรับผู้นำนักศึกษา หรือกิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเป็นทีม ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน การแถลงนโยบายของผู้นำ รวมทั้งกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter