Events

รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ 21-27 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02 665 3777 ต่อ 6065

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ จากเดิมวันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 4 มกราคม 2562

กำหนดการ

การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา

ใบสมัคร

เอกสารผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา

ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter