Events

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล โทร 02 665 3777 ต่อ 6065

ประกาศ

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *