News

มทร.พระนคร โชว์ผลงานวิจัยขนมหวานเมืองเพชรเพื่อสุขภาพในงาน “ช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทีมงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” ร่วมจำหน่ายในงาน “ช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว” ชวนเดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดินเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหาของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน

ทั้งนี้งานวิจัยขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการพัฒนาสูตรขนมหวานที่ให้ค่าพลังงานต่ำกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง โดยทดลองทำกับขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี 5 ชนิดด้วยกัน คือ ขนมตาล ขนมลูกชุบ ขนมฝอยทอง ขนมหม้อแกง และขนมทองหยอด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งตัวอย่างไปยังสถาบันอาหารในการตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ “พริบพรี” นับเป็นการยกระดับขนมไทยเมืองเพชรให้เป็นของฝากของขวัญต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter