News

มทร.พระนคร เดินหน้า ระดมความเห็นทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 13

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องต่อ(ร่าง) แผนพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับที่ 13 ระยะเวลา 5 ปี (2565 - 2570) อาทิเช่น กรรมการสภา มทร.พระนครผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนจากสภาคณาจารย์ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น มี รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา และดร.พรมณี ขำเลิศ ทีมที่ปรึกษาจากบริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดมความคิดเห็นดังกล่าว
ทั้งนี้ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กล่าวปิดโครงการว่า จากการจัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มทร.พระนคร ที่ผ่านมา ทางกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำแผนดังกล่าว ได้รับข้อมูลที่ดีจากผู้เข้าร่วมระดมสมองทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความแตกต่างจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เดิม อันจะนำไปสู่การยอมรับในทุกภาคส่วน และการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในสังคมเมืองสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter