News

มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566 ณ บ้านดิน วังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การให้คำปรึกษาด้านงาน จ้างก่อสร้าง” และ “การให้คำปรึกษาด้านการประเมินการควบคุมภายใน” วิทยากรโดย นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาที่ตรวจพบและวิธีการดำเนินการในระหว่างการตรวจสอบ แต่ละหน่วยงานตรวจสอบทั้ง 9 มทร. โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้และอำนวยการฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง นางนิภา แจ้งฟ้า นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา และ นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter