News

มทร.พระนคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชุมชนบ้านฮวก-บ้านคอดยาว จ.พะเยา

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมหารือกับคุณปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรสังคม
และ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ประสานงานโครงการฯ ซึ่งจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลหลังจากดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ ชุมชนบ้านฮวก และบ้านคอดยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 โดยชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี มีผลตอบรับที่ดีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ยอดผู้เข้าชมสินค้าในแฟนเพจและยอดจำหน่ายสินค้าของชุมชนเพิ่มมากขึ้น และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักพัฒนาชุมชน ร่วมหารือรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ โดยมีการร่วมมือกับสถาบันปิดทองหลังพระ และมทร.พระนคร ในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนด้านต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter