News

มทร.พระนคร ร่วมหารือกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายจาตุนต์ เกษจรัล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ได้ร่วมประชุมหารือในการเตรียมและคัดเลือกเยาวชนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวม่วง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ น.ส. มัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter