News

มทร.พระนคร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 "ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน" โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ อ. ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทน มทร.พระนคร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทร.พระนคร ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาร่วมจัดแสดง ประกอบด้วยนิทรรศการหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดทำโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ
2. โครงการแปรรูปเส้นใยใบอ้อย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดการเผาทำลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จัดทำโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และการเรียนรู้วิธีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการเกษตร ตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. โครงการคลอโรฟิลล์จากผักตบชวา จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. โครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามรอยเส้นทางเสด็จและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจ
6. โครงการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับอาชีพชุมชนการผลิตถ่านอัดแท่ง ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. โครงการออกแบบแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาจากน้ำยางพาราเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในการนี้ บูธนิทรรศการของ มทร.พระนคร มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 "ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter