News

มทร.พระนคร ชูนโยบายองค์กรสุจริต-งดรับของขวัญ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกโอกาส โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมุ่งบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยกำหนดนโยบายให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนงดรับของของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ รวมถึงไม่แสวงหาเพื่อได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ รวมถึงการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter