News

มทร.พระนคร จับมือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ดันวิจัย-นวัตกรรม พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับ กองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัย การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และพัฒนาบุคลากร โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ พลตรีเรืองศักดิ์ แก่นกำจร เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา เข้าร่วมงาน และจัดแสดงผลงานวิชาการจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า โลกในปัจจุบันและอนาคตจะถูกขับเคลื่อนอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวทัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับกองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพ อาทิ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมมือพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาสู่การพัฒนามาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพให้มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การทหารเพื่อความมั่นคง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter