News

มทร.พระนคร จัดอบรมพนักงานใหม่ สายสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เข้าร่วม 48 คน ซึ่งภายในงานมีการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มการสร้างความสัมพันธภาพบุคลากร โดยทีมงานว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล จากกรมพลศึกษา การบรรยาย เรื่องการร่างหนังสือ การทำรายงานการประชุม และเทคนิคการให้บริการที่ดี โดยผศ.พิชญาณี เชิงศรีไชยยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ โดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.กษิดิ์เดช กล่าวว่า บุคลากรสายสนับสนุนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ที่จะเป็นกลไกและพลังในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการบรรจุใหม่ทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter