News

ประชุมกรรมการบริหารรายได้ ครั้งที่ 4/2564

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริหารเงินรายได้ ประชุมกรรมการบริหารรายได้ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีสาระสำคัญ ประการแรกคือ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขา ร่างข้อบังคับหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และเงินรายได้ของ มทร.พระนคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน โดยศึกษาแนวทางหลักเกณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมทร.ธัญบุรี ซึ่งสำนักงานจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ประการที่สอง คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ รับทราบแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทั้ง 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและให้ไปดำเนินการวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกเพิ่มเติมให้ชัดเจน ด้านการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การบริหารทรัพยากรทั้งทรัพย์สินที่ดิน และทรัพย์สินทางปัญญา ประการที่สาม จากการศึกษาดูงานสถาบันดิจิตอลและหุ่นยนต์ (DIRI) คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ แนะนำให้กำหนดกลยุทธ์ของสถาบันให้ชัดเจน เช่น การสร้างภาพลักษณ์ต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เป็นต้น ส่วนสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบนั้น ได้แนะนำให้ปรับทิศทางของสถาบันให้ชัดเจน ทั้งด้านการสร้างความยอมรับในวงการ การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับธุรกิจ และการเชื่อมต่อภาคีเครือข่าย สำหรับการศึกษาดูงานด้านวิจัยกัญชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการฯชื่นชมที่การวิจัยกัญชาเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการทดลอง วิจัยแบบครบวงจร ส่งผลให้มีองค์ความรู้ด้านกัญชามากที่สุดในขณะนี้ ทั้งนี้ให้สรุปเป็นโครงการนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์กัญชา ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อกับนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะอื่น ๆ ต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter