บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน