Research

ทุ่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับบ้านลอยน้ำ งานวิจัยราชมงคลพระนคร ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

พลังน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่มีพลังมหาศาล ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประโยชน์อนันต์ต่อมนุษยชาติ และการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำนั้นนับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมีแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน และหาพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หนึ่งในนั้นก็คือการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ เพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของเชื้อเพลิงลดน้อยลงและกำลังจะหมดไป การนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมงาน มีแนวคิดพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าในลักษณะทุ่นลอยน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปใช้งานสำหรับพื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า หรือในชุมชนที่ต้องการพลังงานทางเลือกใหม่จากแรงน้ำ โดยการนำพลังงานจากการไหลของกระแสน้ำมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลจากการหมุนของเพลากังหันซึ่งจะเป็นต้นกำลังไปขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร กล่าวว่า สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยการไหลของน้ำบางจุดมีความเร็วในการไหลที่เหมาะสมสำหรับนำมาสร้างพลังงานทดแทนหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ให้กับบ้านพักอาศัยลอยน้ำ ขนาดเล็ก เรือนแพ หรือเรือที่เน้นการผลิตการใช้ไฟฟ้าเองตั้งแต่ 3-5 กิโลวัตต์  โดยอุปกรณ์ต้นแบบนี้ใช้สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำ หรือทางน้ำไหลที่ร่องน้ำลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร – 2.50 เมตร จากการทดลอง ณ แก่งน้ำทรัพย์ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 200 วัตต์ เทียบเท่ากับการจ่ายหลอดไฟขนาด 10 วัตต์ จำนวน 10 หลอด และสามารถชาร์จโน้ตบุ๊คขนาด 90 วัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 30 โวลต์ 8 แอมป์ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนที่ความเร็วเฉลี่ย 60 รอบต่อนาที  โดยทุ่นลอยน้ำได้ออกแบบด้วยใบกังหัน 3 ใบ ขนาดใบยาวประมาณ 14 เซนติเมตร ตัวกังหันใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ขนาด 350 วัตต์ แปลงกระแสไฟฟ้าตรง 12 โวลต์ เป็นกระแสสลับ 220 โวลต์  และใช้เจนเนอร์เรเตอร์หรือไดชาร์จขนาด 12 แอมป์เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนตัวทุนลอยน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 ซม.ยาว 50 ซม.                สำหรับการใช้งานเพียงนำทุ่นไปลอยในแหล่งน้ำ แล้วเปิดสวิสซ์เพื่อให้กังหันปั่นกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ากล่องสำหรับแปลงไฟฟ้าที่ออกจากทุ่นและเก็บไว้ในกล่อง จากนั้นก็สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านมาเสียบปลั๊กที่กล่องก็จะสามารถดึงไฟฟ้าไปใช้ในบ้านพักอาศัยได้ทันที

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter