News

ทีมผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 24 กันยายน 2563 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาทิ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละแห่งพาเยี่ยมชม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter