News

งานไหว้ครูและเปิดโลกกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 9 คณะเข้าร่วม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพิ่มความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม การเจิมหนังสือเรียน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 15 ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3

 

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายยังมีงานเปิดโลกกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2019 ภายใต้ชื่อ “สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม” เพื่อแนะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านชมรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม เลิก เพื่อ รักษ์ โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ โถงอาคารพร้อมมงคล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter